Ziviler Flugfunk Ziviler Flugfunk

Frequenz Name Funkanwendung Funkdienst Betriebsart Duplex-Abstand Modulation Kanalraster Bandbreite Sendeleistung ZG RG:Frequenzband
118,000 MHz137,000 MHzAZiviler Flugfunk8,33 KHz-RasterFlugfunkSB-AM8,33 KHz8,33 KHz
-
B3-Meter-Band
118,000 MHz137,000 MHzBZiviler Flugfunk25 KHz-RasterFlugfunkSB-AM25 KHz25 KHz
-
B3-Meter-Band